در صورت هر گونه مشکل با شماره های واحد پشتیبانی یا از طریق پشتیبانی ما ما در ارتباط باشید

تحقیق در مورد تاریخچه پست

تحقیق در مورد تاریخچه پست تحقیق در مورد تاریخچه پست

21 صفحه word |فونت tahoma سايز 14| قابل اجرا در آفيس 2010 و نسخه هاي جديدتر|قابل ويرايش و آماده چاپ

بخشی از تحقیق

تعريف دفتر پستی

ادارات پست با توجه به نيازهای ضروری اقدام به تاسيس واحدهای پستی نموده چون خدمات پستی مورد نياز را با سرعت در اختيار مراجعين قرار داده و از مسافرت های درون شهری و برون شهری جلوگيری نمايد واحد پستی تحت عنوان دفتر پستی ناميده می شود يک دفتر پستی مشتمل بر چندين باجه پستی بوده که ارائه يک يا چندين نوع از خدمات پستی اختصاص داده شده است اين دفاتر می توانند در سازمان ها،ادارات و ساير مکانها داير گردند عمده ترين خدمات پستی قابل عرضه در اين گونه دفاتر عبارتند از:

باجه فروش تمبر و اوراق بهادار

-باجه های صدور قبض

-باجه های قبول (نامه-کارتهای پستی-مطبوعات-بسته کوچک-کيسه مخصوص-انواع امانات)

-باجه های توزيع

وظائف اجرايی دفتر پستی

-قبل از شروع کار اداری-آخرين بخش نامه و دستورالعمل های رسيده را مطالعه کرده و مفاد آنها را در خلال کار مد نظر داشته باشد.

-وسايل کار مورد استفاده خود را کنترل و بررسی کرده

.

موجودی کل تمبر واوراق بهادار خود را از جهت اطمينان از صحت موجودی بررسی کنيم .

-کسری تمبرهای فروخته شده در روز قبل را با توجه به نوع ارزش ومقدار مورد نياز تامين و نگهداری کند .

نسبت به تهيه اوراق بهادار مانند کوپن رپنس و آيروگرام و ... اقدام نمايد.

سوشهای مورد استفاده خود را در مبنا دستوالعمل مربوط به کاربن گذاری کند و شماره اولين قبض از هر نوع از آنها را برای همان روز يادداشت نمايد .مهرهای مورد استفاده خود را جهت اطمينان کنترل نمايد.مهر تاريخ دار مورد استفاده را برای انجام کار به همان روز اصلاح نموده.آخرين مبلغ کارکرد دستگاه نقش تمبر را نيز يادداشت نمائيد.نرخهای انواع خدمات پستی را به طور کامل مطالعه کرده و استفاده نمائيد.متصديان واحدهای قبول کم ترافيک که عمل ثباتی بعد از قبول را نيز راءسا" انجام می دهند لازم است ثبت های مورد نياز بر حسب طبقه بندی مربوطه،اين گونه ثبت ها را کاربن گذاری کرده و به مهر واحد قبول و تاريخ و شماره ثبت نمايند.در واحدهای قبول پر ترافيک که عمل ثباتی توسط متصديان ديگر انجام می شود متصدی مربوطه ملزم به آماده سازی ثبت ها خواهند بود.

 

معرفی مرسولات پستی

قبول و جابجايی و تحويل هر نوع مکاتبات، تصاوير، کالا، اسناد و اوراق مالی و اعتباری، بيولوژيکی و ... را مرسولات پستی می نامند .که به 2 دسته تقسيم می شود.

مراسلات پستیامانات پستیمراسلات پستی(پست نامه ها)

مراسلات که بخش اعظم مرسولات پستی را شامل می گردند و حاوی مکاتبات ،اسناد و اوراق مالی و اعتباری و تصاوير الکترونيکی و قسمتی از کالا و نمونه کالا هستند

عمده ترين انواع مراسلات پستی عبارتند از :

نامه :جزء مراسلات با اولويت و حاوی اسناد و مدارک و مکاتبات حال و کنونی و محرمانه و خصوصی بوده و بين اشخاص حقيقی و حقوقی مبادله می گرددو به جزءموارد پيش بينی شده در قانون اطلاعات ازمندرجات آن برای اشخاص به غير از فرستنده و گيرنده منع گرديده و در صورت عدم رعايت مفاد قانونی مشمول تعقيب قانونی خواهد بود اين نوع مراسلات عموما" داخل پاکتهای سر بسته ومستطيل شکل قبول ومبادله ميشوند.

در صورتيکه حجم و يا شرايط بسته بندی نامه به شکلی باشد که امکان بروز اشتباه در تشخيص آن با ساير مراسلات پستی فراهم آيد به کار بردن مهر،برچسب و يا نوشتن کلمه نامه در کنار نشانی فرستنده توصيه می شود.

 

آيروگرام (نامه هوايی)

ادارات پست مختارند کاغذ مناسبی به رنگ آبی کمرنگ که پس از تا خوردن و چساندن لبه های آن پاکت شکل مستطيلی به خود می گيرد را با چاپ کلمه paravion,aerogramme و همچنين درج مبلغ کرايه پستی در سرويس داخله و خارجه به جريان بگذارند در اين صورت قسمت بدون لبه و صاف آن بايد به منظور نوشتن نشانی گيرنده و فرستنده و درج مبلغ کرايه پستی و برچب های اداری اقتصاد يابد .

نامه هوايی جزء اوراق بهادار بوده و در سمت راست فوقانی آن کرايه پستی به صورت تمبر ثابت چاپی نقش گرديده در صورت تغيير نرخ ها برابر مقررات داخلی می توانند مشمول پرداخت اضافه نرخ گردند.

 

کارتهای پستی:

کارتهای پستی  از نوع کاغذ مقاوم و به شکل مستطيل ساخته می شوند ممکن است يک طرف آن مصورباشد طرف ديگر جهت استفاده فرستنده و درج مطالب پيش بينی شده است در صورتی که کارت پستی مصور باشد درج عبارت کارت پستال برروی آن الزامی نمی باشد.

کارت پستی نبايد به صورت برجسته و دارای برآمدگی باشد دليل این امر جلوگيری از بوجود آمدن اشکال در اجرای عمليات پستی است.

نوشته مخصوص نابينايان نبايد طوری بسته بندی گردند که محتوای مرسولات بقدر کافی محافظت گردد.ضمن اينکه بررسی محتويات آنها به سهولت و سرعت مقدور باشد.

توصيه گرديده که بر روی مرسولات نابينايان به نشاني گيرنده از علامت ويژه اين نوع مرسولات به رنگ سفيد و مطابق شکل زير استفاده شود مرسولات ويژه نابينايان از نظر نرخ جزو مطبوعات (معاف از کرايه پستی)محسوب شده و ميتوانند بصورت ثبتی هم قبول گردند.

 

شرايط قبول مراسلات پستی

1-لفاف

تعريف لفاف:

    لفاف با پوشش وسيله ای است برای محافظت و نگهداری مرسولات پستی در برابر شرايط جوی مختلف-رطوبت-حرارت –برودت و ممانعت از آسيب ديدگی محتويات مرسوله در مقابل فشار و دست بدست شدنهای متعدد .علاوه بر اينها لفاف بايد دارای محلی مناسب برای نوشتن نشانی فرستنده و گيرنده و همچنين عمليات پستی باشد .

-چون مرسولات پستی دارای اشکال و فرمهای گوناگونی هستند بنابراين لفاف آنها نيز نميتواند يک شکل و يک اندازه تهيه گردد مععهذا لفاف بطور عمومی از هر جنسی تهيه شوند بايد:

محکم-متناسب با وزن، شکل، حجم و ماهيت اشياء تهيه گردند .بعلاوه لفاف يا پوشش بايد متناسب با شرايط حمل و نقل ،مدت زمان سير و نوع رهسپاری (هوايی،زمينی،دريائی) انتخاب گردند.

-لفاف از نوع لفاف بندی مرسولات پستی نبايد موجبات آلوده و کثيف شدن ساير مرسولات پستی را فراهم نمايد .

-لفاف نبايد طوری انتخاب شود که باعث ايجاد خطر برای کارکنان پست و يا موجب صدمه زدن به تجهيزات پستی گردد.

 

 

انواع لفافها :

پاکت- پاکت پنجره ای-نوار آدرس- پارچه-چوب-فلز-پودرهای روغني و ساير اشيا با استفاده ازدو جدار پيش بينی گرديده است.

 

آدرس نويسی

متصديان باجه های پستی بايد نحوه آدرس نويسی صحيح پستی را در هنگام مراجعه مشتريان ،به آنها آموزش داده و حتی المقدور يک نمونه آدرس نويسی فارسی و يک نمونه آدرس نويسی لاتين تهيه و جهت استفاده مشتريان  در معرض ديد  آنها در محل مناسبی در باجه های پستی نصب نمايند.

 

پاکات

حداقل نصف سمت راست تحتانی جهت درج نشانی گيرنده اختصاص داده شود.

-نصف سمت چپ فوقانی برای نوشتن نشانی فرستنده در نظر گرفته شود .

-نشانيهای در جهت طولی پاکات نوشته شود مگر اينکه ابعاد پاکات استاندارد تجاوز نمايد.

-نشانيها بسيار خوانا و کامل و دقيق نوشته شود و در صورتيکه در نشانی گيرنده، حروف يا شماره منطقه توزيع و يا کد پستی بکار برده شده اين حروف و ارقام و شماره ...در نشانی ذکر شود.

مرسولات پستی تنها ميتوانند دارای يک نشانی فرستنده باشد.

 

حدود و ابعاد مرسولات پستی

مراسلات پستی از نظر ابعاد به 2 دسته تقسم ميشوند .

1-مراسلات استاندارد

2-مراسلات غير استاندارد

حدود ابعاد مراسلات استاندارد:مراسلات استاندارد مراسلاتي هستند به شکل مستطيل که طول آنها حدود حاصلضرب عرض در راديکال 2 (با اغماض 2 ميليمتر)

 

قیمت این فایل 5000تومان می باشد

خرید آنلاین

پاورپوینت در مورد تاریخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی  

پاورپوینت در مورد تاريخچه و کاربردهای اپیدمیولوژی


فرمت فایل:(powerpoint) تعداد اسلایدها:40 اسلاید برخی از اسلایدها:تاريخچه اپیدمیولوژی: اپیدمیولوژی سابقه چ

ادامه مطلب  

پاورپوینت مفهوم تحقیق کیفی  

پاورپوینت مفهوم تحقيق کیفی


این فایل حاوی مطالعه پاورپوینت مفهوم تحقيق کیفی می باشد که به صورت فرمت PowerPoint در 23 اسلاید در اختیار شما عزیزان قرار گرفته

ادامه مطلب  

تحقیق درباره پژوهش در عمليات مفاهيم اصول و تاريخچه  

تحقيق درباره پژوهش در عملیات مفاهیم اصول و تاريخچه


این محصول در قالب ورد (WORD) و قابل ویرایش در 67 صفحه تهیه شده است. در بخش زیر برای اطلاع بیشتر از محتویات ا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوتر


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوترقالب بندی: پاورپوینتتعدا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوتر


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوترقالب بندی: پاورپوینتتعدا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوتر


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوترقالب بندی: پاورپوینتتعدا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوتر


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوترقالب بندی: پاورپوینتتعدا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوتر


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوترقالب بندی: پاورپوینتتعدا

ادامه مطلب  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاریخچه و ساختار کامپیوتر  

پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوتر


مشخصات فایلعنوان: پاورپوینت درمورد مقدمه ای بر تاريخچه و ساختار کامپیوترقالب بندی: پاورپوینتتعدا

ادامه مطلب  

تحقيق با عنوان تاریخچه ریخته گری  

تحقيق با عنوان تاريخچه ریخته گری


تحقيق با عنوان تاريخچه ریخته گری درفرمت ورد 18صفحه قابل ویرایشریخته­ گری ممکن است به صورت ساخت یک شئ فلزی با اجازه دا

ادامه مطلب  

صفحات ادامه نتايج:  1