مدیریت بحران

مدیریت بحران

مدیریت بحران

دارای 28 اسلاید

فارسی

•واژه بحران معادل Crisis در زبان انگلیسی بوده که از پزشکی وار علوم اجتماعی و اقتصادی شده است.