مقياس بهزيستي روانشناختي  

مقياس بهزيستي روانشناختي


مقياس بهزيستي روانشناختيفرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 18شیوه نمره گذاری: داردپايايی: داردمقياس بهزيستي روانشناختي، دانلود مقياس بهزيستي روانشناختي،  بهزيستي روانشناختي

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی  

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي


اين مقياس در سال 1989 توسط کارول ريف ساخته شده است. اين آزمون 84 سؤال و 6 عامل را دربر می‌گیرد. شرکت­کنندگان در مقياسی 6 درجه‌اي (کاملاً مخالف تا کاملاً موافق) به سئوالات پاسخ می‌دهند. چهل و هفت سؤال، مستقیم و سی و هفت سؤال به صورت معکوس نمره‌گذاری می‌شوند. ريف براي بررسی روايی ابزار و سنجش رابطۀ آن با سنجه‌هايی که صفات شخصیتی را می‌سنجیدند، و در ضمن شاخص بهزيستي روانشناختي نیز به شمار می&z

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف (فرم بلند)  

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف (فرم بلند)


مقياس بهزيستي روانشناختي داراي شش خرده مقياس پذیرش خود،رابطه مثبت با دیگران ،خود مختاری ،زندگی هدفمند ،رشدشخصی و تسلط بر محیط است. در فرم84 سئوالی هر عامل داراي 14 سئوال است.نمرات مؤلفه هاي اين پرسشنامه به اين صورت به دست می آید:...........تعداد سوالات:   84تعداد صفحات:    6شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه  + روايی و پايايینوع فايل:    WORD

ادامه مطلب  

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بهزیستی روانشناختی (فصل دوم)  

مبانی نظری و پیشینه پژوهشی بهزيستي روانشناختي (فصل دوم)


   2-1-3- مبانی نظری بهزيستي روانشناختي2-1-3-1- تعاريف بهزيستي روانشناختي2-1-3-2-مولفه هاي بهزيستي روان شناختی3-1-3-3- نظریه هاي بهزيستي روانشناختي3-1-3-3-1- نظریه ريف3-1-3-3-2- نظریه فرانکل 3-1-3-3-3- نظریه ویسینگ و وان دان 2-1-3-4- عوامل مؤثر بر بهزيستي روان شناختی 2-1-3-5- تفاوت هاي جمعیت شناختی و ابعاد بهزيستي روان شناختی 3-5-3-پرسشنامه بهزيستي روانشناختي2-2- پیشینه پژوهش2-2-1- پیشینه داخلی پژوهشم

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف  

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف


پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف  فرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 84شیوه نمره گذاری: داردپايايی: داردپرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف ، دانلود پرسشنامه بهزيستي روانشناختي ريف ، بهزيستي روانشناختي ريف

ادامه مطلب  

پرسشنامه سرمایه روانشناختی لوتانز و همکاران  

پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز و همکاران


براي سنجش سرمايه روانشناختي از پرسشنامه سرمايه روانشناختي لوتانز(2007) استفاده می شود. اين پرسشنامه 24 سؤالی و شامل چهار خرده مقياس امیدواری، تاب آوری، خوش بینی و خودکارآمدی است که در آن هر خرده مقياس شامل 6 گويه است و آزمودنی به هر گويه در مقياس 6 درجه اي( کاملا مخالفم تا کاملا موافقم) لیکرت پاسخ می دهد.    تعداد سوالات:   24تعداد صفحات:    4شامل: پرسشنامه + نمره گذاری +

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی روانشناختی 18 سوالی  

پرسشنامه بهزيستي روانشناختي 18 سوالی


اين پرسشنامه 18 سوال داشته و هدف آن ارزیابی و بررسی بهزيستي روان شناختی از ابعاد مختلف (استقلال، تسلط بر محیط، رشد شخصی، ارتباط مثبت با دیگران، هدفمندی در زندگی، پذیرش خود) می باشد. طیف نمره گذاری آن بر اساس طیف لیكرت شش گزینه اي می باشد.    تعداد سوالات: 18تعداد صفحات: 3شامل: پرسشنامه + نمره گذاری + مولفه + روايی و پايايینوع فايل: WORD

ادامه مطلب  

مقیاس جو سازمانی  

مقياس جو سازمانی


مقياس سنجش جوسازمانی پلاس دلتا (2011)مقياس جوسازمانی (پلاس دلتا، 2011)، داراي 40 گويه و شامل 8 زیر مقياس می‌باشد که عبارت‌اند از: طراحی سازمانی شامل گويه هاي 1 تا 5، ویژگی‌هاي شخصیتی شغل شامل گويه هاي 6 تا 10، روابط میان همکاران شامل گويه هاي 11 تا 15، فرهنگ محیط کار شامل گويه هاي 16 تا 20، مدیریت ارشد شامل گويه هاي 21 تا 25، سرپرستی مستقیم شامل گويه هاي 26 تا 30، فرايندهاي کاری شامل گويه هاي 31 تا 35 و ارتباطات شامل گويه هاي 36-

ادامه مطلب  

مقايسه تنظيم هيجان، ذهن آگاهي و بهزيستي روانشناختي  

مقايسه تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و بهزيستي روانشناختي


مقايسه تنظیم هیجان، ذهن آگاهی و بهزيستي روانشناختي فايل pdfتعداد صفحه 16زبان : فارسی - انگلیسی 

ادامه مطلب  

پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی  

پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی


پرسشنامه محقق ساخته انتقال مهارت هاي مدیریتی مشتمل بر 30 گويه می باشد. اين پرسشنامه داراي 7 مؤلفه (نوآوری و ابتکار 4 گويه، قدرشناسی4 گويه، خودباوری4 گويه، تفکر منطقی و آینده نگری5 گويه، ریسک پذیری4 گويه، روش تفویض اختیار 5 گويه و رعايت قوانین اداری 4 گويه) می‌باشد. پس از تهیه پرسشنامه اعتبار و پايائی آن را بايد قبل از انجام مطالعه اصلی سنجید. براي تعیین اعتبار محتوايی صوری، پرسشنامه را در اختیار چ

ادامه مطلب  

اثربخشي درمان فراشناختي بر بهزيستي روانشناختي بيماران قلبي و عروقي بستري در بیمارستان تخصصی قلب  

اثربخشی درمان فراشناختی بر بهزيستي روانشناختي بیماران قلبی و عروقی بستری در بیمارستان تخصصی قلب


تحقیقی جامع و کامل در قالب 17 صفحه داراي مقدمه و چکیده و جداول و مقايسه و پرسش و پاسخ در قالب یک فايل word  قابل ویرايش در مورد اثربخشی درمان  فراشناختی بر بهزيستي روانشناختي بیماران قلبی و عروقی بستری در بیمارستان تخصصی قلب.  نمونه متن :چکیده: زمینه: بیماری هاي قلبی عروقی جزو بیماری هاي مزمن است. اين نوع بیماری ها به خاطر م

ادامه مطلب  

پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت) - 7 برگ ورد  

پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت) - 7 برگ ورد


پرسشنامه عملکرد سازمانی (هرسی و گلداسمیت) - 7 برگ ورد.پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت     پرسشنامه عملکرد سازمانی «Achieve» هرسی و گلداسمیت  داراي  42بوده  و هفت مولفه ی توانايی (گويه هاي 1-2-3-20)، وضوح (گويه هاي 4-5-6-7-8-38-39)، کمک (گويه هاي 9-11-12-13-15)، مشوق (گويه هاي 16-18-19-21-22-25)، ارزیابی (گويه هاي 23-30-31-32-33-34-35-36-37)، اعتبار (گويه هاي 17-24-26-27-28-29)، و محیط (گويه ه

ادامه مطلب  

مقیاس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)  

مقياس معنا در زندگی استگر و همکاران (MLQ) (2006)


هدف: ارزیابی وجود معنا و تلاش براي یافتن آنروايی و پايايیطبق پژوهش هاي استگر و همكاران (2006) اعتبار اين مقياس براي ارزیابی زندگی 86/0 ، براي زیر مقياس وجود معنا و 87/0 براي زیر مقياس جستجوی معنا برآورد شده است.طبق پژوهش استگر و همكاران (2006) پايايی زیر مقياسهاي وجود معنا و جستجوی معنا به ترتیب 70/0 و 73/0 است.پايايی آزمون و بازآزمون اين مقياس در ايران با دو هفته فاصله براي زیر مقياس وجود معنا 84/0 و ب

ادامه مطلب  

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزیستی روانشناختی والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله  

بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزيستي روانشناختي والدین کودکان عادی و کودکان مرزی 12-7 ساله


  هدف پژوهش حاضر بررسی رابطه عزت نفس و سلامت روانی با بهزيستي روانشناختي والدین کودکان عادی و والدین آموزش پذیر می باشد.126 صفحه مطلب کامل و اماده ارايه و چاپ فصل اول کلیات تحقیقمقدمه...................................................... 1  بیان مسئله......................................................... 4  اهمیت و ضرورت پژوهش.................................................... 9اهداف پژوهش.......

ادامه مطلب  

پرسشنامه محقق ساخته تعصب  

پرسشنامه محقق ساخته تعصب


پرسش نامه ی حاضر جهت سنجش میزان تعصب طراحی گردیده است .اين پرسشنامه داراي مولفه هاي دروغ سنجی می باشد لذا تلاش براي نشان دادن جلوه ی خوب از خود بی ثمر و منجر به تکرار آزمون و دوباره کاری خواهد شد .براي هر خرده مقياس تعداد 10 گويه در نظر گرفته شده است .گويه هاي 1،6،8،9،13،18،23،24،32،36 مربوط به تعصب نژادی می باشند. گويه هاي 2،7،10،11،16،20،22،25،30،31 مربوط به تعصب جنسی می باشند. گويه هاي3،5،12،15،19 ،26،27،35،38،39 مربوط به تعصب م

ادامه مطلب  

مقیاس نگرش های مربوط به عشق (LAS)  

مقياس نگرش هاي مربوط به عشق (LAS)


 معرفی پرسشنامه:اين پرسشنامه توسط هندریک و هندریک بر پايه الگوی «لی» از عشق در سال 1986 ساخته شده است. تأیید تحلیل عاملی نشان داده است که ساختار عرضه شده «لی» توانايی کاربرد در فرهنگهاي چندگانه را دارد (نتو و همکاران، 2000) پرسشنامه حاضر در آغاز داراي 42 گويه بود . اما دومین تجزیه و تحلیل عامل تأییدی به کاهش یک سری از گويه ها منتهی شد که تعداد گويه ها به 24 رسید. مقياس نگرش هاي مربوط به عشق از ن

ادامه مطلب  

1-5-3) پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی  

1-5-3) پرسشنامه اهمال‌کاری تحصیلی


اين پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال (1984) ساخته و آن را مقياس اهمال‌کاری تحصیلی نام نهادند، اين مقياس را دهقانی (1387) براي اولین بار در ايران به‌کاربرده است. اين مقياس داراي 27 گويه می­باشد که 3 مؤلفه را مورد بررسی قرار می­دهد: مؤلفه اول، آماده شدن براي امتحانات؛ شامل 8 سؤال می‏باشد. مؤلفه دوم، آماده شدن براي تکالیف می­باشد و شامل 11 گويه می­باشد و مؤلفه سوم، آماده شدن براي مقاله­هاي

ادامه مطلب  

مقياس جذب تلگن (TAS)  

مقياس جذب تلگن (TAS)


در پژوهش جاری جذب شدن با "مقياس جذب تلگن" سنجیده می­شود. تلگن و اتكینسون (1974) به منظور ارزیابی تفاوتهاي فردی در تلقین و هیپنوزپذیری، میزان درگیر یا غرق شدن در رویدادهاي روزانه یا مسايل مورد توجه، مقياس TAS را ارائه كردند. فرض بر اين بود كه جذب مفهومی مرتبط با توجه است، جذب احساس برجسته از چیزی است كه به آن توجه می شود.TASبراي ارزیابی صفت جذب ارائه شده است. اين آزمون از پرسشسنامه چند بعدی شخصیت استخراج شده، جذب شدن و

ادامه مطلب  

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون  

پرسشنامه اهمال کاری تحصیلی سولومون


اين پرسشنامه را سولومون و راث بلوم در سال (1984) ساخته و آن را مقياس اهمال‌کاری تحصیلی نام نهادند، اين مقياس را دهقانی (1387) براي اولین بار در ايران به‌کاربرده است. اين مقياس داراي 27 گويه می­باشد که 3 مؤلفه را مورد بررسی قرار می­دهد: مؤلفه اول، آماده شدن براي امتحانات؛ شامل 8 سؤال می‏باشد. مؤلفه دوم، آماده شدن براي تکالیف می­باشد و شامل 11 گويه می­باشد و مؤلفه سوم، آماده شدن براي مقاله­

ادامه مطلب  

مقیاس بازداری فعال سازی رفتار  

مقياس بازداری فعال سازی رفتار


معرفی مقياس بازداری- فعال سازی رفتار و روايی و پايايی آناين مقياس توسط کارور و وايت، ساخته شده، که شامل 24 پرسش خودگزارشی است. زیر مقياس BIS در اين پرسشنامه شامل هفت آیتم است که حساسیت سیستم بازداری رفتار یا پاسخدهی به تهدید و احساس اضطراب هنگام رویارویی با نشانه هاي تهدید را اندازه می گیرد. مقياس BAS هم شامل سیزده آیتم است و حساسیت سیستم فعال ساز رفتاری را اندازه می گیرد و اين زیر مقياس شامل سه زیر مقیا

ادامه مطلب  

پرسشنامه مهارتهای ذهن آگاهی کنتاکی  

پرسشنامه مهارتهاي ذهن آگاهی کنتاکی


    معرفی پرسشنامه:پرسشنامه مهارت هاي ذهن آگاهی کنتاکی (KIMS) توسط بیر، اسمیت، و آلن در سال ۲۰۰۴ تدوین شده است. اين پرسشنامه داراي ۳۹ ماده می‌باشد و براي اندازه‌گیری چهار مولفه ذهن‌آگاهی طراحی شده است که عبارتند از: مشاهده‌گری، توصیف بدون برچسب، عملکرد همراه با آگاهی (تمرکزگری) و پذیرش بدون قضاوت. فرم انگلیسی اين مقياس در آغاز داراي ۷۷ سوال بود که به ۳۹ گويه کاهش یافت. اين پرسشنام

ادامه مطلب  

پرسشنامه کمال گرایی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران  

پرسشنامه کمال گرايی مثبت و منفی تری – شورت و همکاران


تری – شورت و همکاران براي اندازه گیری کمال گرايی مثبت و منفی در سال 1995 ابزاری را تهیه کردند که مشتمل بر 40 گويه می باشد که 20 گويه آن کمال گرايی مثبت و 20 گويه دیگر کمال گرايی منفی را می سنجند و بر اساس طیف 5 درجه اي لیکرت از کاملاً موافقم تا کاملاً مخالفم پاسخ داده می شود. بشارت (1382) جهت تعیین پايايی اين مقياس، ضریب آلفا براي زیر مقياس هاي کمال گرايی مثبت و منفی به ترتیب 90/0 و 87/0 بر

ادامه مطلب  

مقياس چند بعدي كمال گرايي(ام پي اس)  

مقياس چند بعدی كمال گرايی(ام پی اس)


براي اندازه گیری كمال گرايی از مقياس چند بعدی كمال گرايی (فلت و هویت، ١٩٩١ )استفاده شد. ام پی اس از سه خرده مقياس ١٥ گويه اي تشكیل شده است كه كمال گرايی خودمدار، كمال گرايی دیگرمدار و كمال گرايی جامعه مدار را اندازه می گیرد. آزمودنی ها میزان موافقت خود را بر یك مقياس ٥ قسمتی نشان می دهند ؛ نمره هاي بالاتر نشان دهندة كمال گرايی بیشتر است.تحقیقات زیادی از چند بعدی بودن روايی و پايايی مقياس ام پی اس د

ادامه مطلب  

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی  

پرسشنامه یادگیری خودتنظیمی


خود تنظیمی در اين پرسشنامه داراي دو خرده مقياس کاربرد راهبرد شناختی و خود تنظیمی ( مدیریت منابع و فراشناخت با هم ) است. خرده مقياس کاربرد راهبرد شناختی داراي 13 سؤال و خرده مقياس خود تنظیمی داراي 9 سؤال است که جمعاً 22 سؤال پرسشنامه را تشکیل می دهند.روايیروايی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس به دو روش محاسبه شده است: الف) کسب نظر متخصصان درباره صحت گويه ها و هماهنگی با ابعاد متغیر که در مجموع با توجه به فراوانی پ

ادامه مطلب  

پرسشنامه رضایت از زندگی دینر و همکاران  

پرسشنامه رضايت از زندگی دینر و همکاران


اين مقياس توسط دینر و دیگران(1985) تهیه و از 5 گزاره که مولفه شناختی بهزيستي فاعلی را اندازه گیری می کند، تشکیل شده است. آزمودنیها اظهار می دارند که براي مثال چقدر از زندگی خود راضی اند و یا چقدر زندگی به زندگی آرمانی آنها نزدیک است.دینر و دیگران (1985) مقياس رضايت از زندگی (SWLS) را براي همه گروه هاي سنی تهیه کردند. اين مقياس متشکل از 48 سوال بود که میزان رضايت از زندگی و بهزيستي را منعکس می کرد و

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی  

پرسشنامه بهزيستي اجتماعی


پرسشنامه بهزيستي اجتماعیفرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 33شیوه نمره گذاری: داردروايی: داردپايايی: داردپرسشنامه بهزيستي اجتماعی، دانلود پرسشنامه بهزيستي اجتماعی، بهزيستي اجتماعی

ادامه مطلب  

پرسشنامه بهزیستی اجتماعی کییز  

پرسشنامه بهزيستي اجتماعی کییز


 پرسشنامه بهزيستي اجتماعی کییزتعداد سوالات: 33شیوه نمره گذاری: داردپايايی: داردپرسشنامه بهزيستي اجتماعی کییز، دانلود پرسشنامه بهزيستي اجتماعی کییز،  بهزيستي اجتماعی کییز

ادامه مطلب  

دانلود فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز وکمال گرایی هیل  

دانلود فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز وکمال گرايی هیل


 دانلود فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز وکمال گرايی هیلز  8صفحه فرمتword فرم کوتاه پرسشنامه فراشناخت ولز  (MCQ-30): اين مقياس خود گزارشی 30 سوالی، که توسط ولز در سال 1997 ساخته شده، باورهاي افراد را درباره تفکرشان مورد سنجش قرار می‌دهد. پاسخ­ها بر اساس مقياس چهار درجه­اي لیکرت (1: مخالفم، 2: کمی موافقم، 3: نسبتا موافقم، 4: کاملا موافقم) محاسبه می­شوند. پرسشنامه مذکو

ادامه مطلب  

مقیاس همدلی اساسی  

مقياس همدلی اساسی


مقياس همدلی توسط جولیف و فارینگتون (2006) ساخته شده است. ویژگی‌هاي روان‌سنجی اين مقياس توسط آلیبر و همکاران (2008) در بین دانش‌آموزان ايتالیايی نیز مورد ارزیابی قرارگرفت. نسخه نهايی مقياس همدلی داراي 20سوال (جولیف و فارینگتون، 2006) و2 خرده‌مقياس است (پیوست 3). خرده‌مقياس عاطفی ـ هیجانی که از 11 سوال تشکیل شده است و خرده‌مقياس شناختی که از 9 سوال تشکیل شده است. اين پرسشنامه یک ابزار نگرش سنج و از نوع مقياس لی

ادامه مطلب  

پاورپوینت کاربردی شادی ثروت بیکران روانشناختی - 24 اسلاید  

پاورپوینت کاربردی شادی ثروت بیکران روانشناختي - 24 اسلايد


پاورپوینت کاربردی شادی ثروت بیکران روانشناختي - 24 اسلايدپاورپوینت کاربردی شادی ثروت بیکران روانشناختي - 24 اسلايدپاورپوینت کاربردی شادی ثروت بیکران روانشناختي - 24 اسلايدپاورپوینت کاربردی شادی ثروت بیکران روانشناختي - 24 اسلايدپاورپوینت کاربردی شادی ثروت بیکران روانشناختي - 24 اسلايدپاورپوینت کاربردی شادی ثروت بیکران روانشناختي - 24 اسلايدپاورپوینت کاربردی شادی ثروت بی

ادامه مطلب  

بهزیستی روانی  

بهزيستي روانی


مبانی نظری و پیشینه بهزيستي روانی در27 صفحه ورد قابل ویرايش با منابع تنظیم شده بر اساس APAمروری بر مقاله هاي منتشر شده در یکصد سال گذشته ( از 1907 تا 2007) نشان می دهد که در مقايسه با 77614 مقاله منتشر شده درباره تنش، 44667 مقاله درباره افسردگی و 24814 مقاله درباره اضطراب، فقط 6434 مقاله درباره بهزيستي بوده است (وازکوئز[1] و همکاران،2009). با اين وجود در سالهاي اخیر پژوهشگران به طور روزافزونی به مطالعه بهزيستي روان شناختی علاق

ادامه مطلب  

پاورپوینت نیازهای روانشناختی  

پاورپوینت نیازهاي روانشناختي


        نوع فايل:power pointقابل ویرايش:43 اسلايد قسمتی از اسلايدها:دیالکتیک انسان-محیط همچنین فرض می کند رویدادهاي محیطی بر انسان تاثیر می گذارند.محیط ها همچنین توصیه هايی می کنند,ممنوعیتهايی را وضع می کنند,آرمانهايی را براي بهزيستي ارايه می دهند,اهدهفی را پیشنهاد می کنند و نقشه هاي گوناگونی را براي فرد در نظر می گیرند که بر منابع انگیزش درونی وی تاثیر می گذارندنیازهاي روانش

ادامه مطلب  

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس  

پرسشنامه سبک مدیریت کلاس درس


ابزار جمع آوری اطلاعات اين پژوهش، پرسشنامه و از نوع بسته پاسخ می باشد. در اين تحقیق براي گردآوری اطلاعات از دو پرسشنامه استفاده شده است. یکی پرسشنامه سبک مدیریت کلاس است که شامل 25 سؤال در سه مقياس (مدیریت رفتار ،افراد و آموزش) است. مدیریت آموزش 13 سؤال، مدیریت افراد 8 سؤال و مدیریت رفتار شامل 4 سؤال می باشد. پاسخ ها نیز در یک مقياس چهار گزینه اي تهیه شده است ( همیشه، معمولاً، تا اندازه اي، هرگز).اين پرسشنا

ادامه مطلب  

پرسشنامه سرمایه روانشناختی (PCQ)  

پرسشنامه سرمايه روانشناختي (PCQ)


اين پرسشنامه توسط لوتانز (2007) طراحی گردیده و داراي  24 گويه می باشد. پايايی و روايی: داردنوع فايل: ورد (WORD)مولفه: نداردنحوه نمره گذاری: داردمنبع: لوتانز (2007)

ادامه مطلب  

پرسشنامه انتقال مهارت های مدیریتی  

پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی


پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی فرمت ورد قابل ویرايشتعداد سوالات: 30شیوه نمره گذاری: داردروايی: داردپايايی: دارددانلود پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی،پرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی، انتقال مهارت هاي مدیریتینحوه نمره گذاری براساس طیف پنج درجه اي لیکرتپرسشنامه انتقال مهارت هاي مدیریتی مشتمل بر 30 گويه می باشد. اين پرسشنامه داراي 7 مؤلفه (نوآوری و ابتکار 4 گويه، قدرشناسی4 گويه، خودبا

ادامه مطلب  

سازمان بهزیستی  

سازمان بهزيستي


موضوع تحقیق: سازمان بهزيستي  فايل: ورد و پی‌دی اف 10صحفه  قبل از خرید حتما عکس فايل را سیو(save) کنید و نمايی کلی از فايل ارائه شده را مشاهده کنید. فهرست:قانون و هدف تأسیس سازمان بهزيستيتاریخچه سازمان بهزيستيماموریت‌هاي سازمان بهزيستي کشور

ادامه مطلب  
صفحات ادامه نتايج:  1